Allochtone slachtoffers

Er zijn geen duidelijke cijfers betreffende het aantal allochtone slachtoffers van seksueel geweld. Er is weinig onderzoek naar gedaan en de onderzoeken die hebben plaatsgevonden, vermoeden dat de gevonden cijfers niet overeenkomen met de werkelijkheid. De reden hiervoor is, dat de taboe op seksueel geweld onder allochtonen groter is dan bij de autochtone bevolking van Nederland. Bovendien zijn de definities van wat seksueel geweld is per bevolkingsgroep vaak verschillend. Zo zien sommige allochtone bevolkingsgroepen gedwongen seks binnen een relatie niet als seksueel geweld.

In het rapport “Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland” dat is geschreven in opdracht van het Ministerie van Justitie komt ook seksueel geweld ter sprake (weliswaar als vorm van huiselijk geweld). In dit rapport wordt er door oudere allochtonen (50 plus) in zijn geheel geen melding gemaakt van seksueel geweld. Hoe langer men echter in Nederland woont, hoe vaker hier melding van gemaakt wordt. Dit zou aan kunnen duiden, dat de taboe op seksueel geweld onder allochtonen minder wordt.

Onderstaand ziet u een grafiek van het aantal slachtoffers van seksueel geweld binnen de huiselijke kring onder verschillende bevolkingsgroepen (in procenten). Hierbij dient te worden opgemerkt, dat deze cijfers volgens de onderzoeken dus niet op de werkelijkheid berusten, maar op het aantal respondenten, dat zij te maken heeft gehad met seksueel geweld (het werkelijke getal ligt waarschijnlijk veel hoger).

 

Antilianen & Arubanen Marokkanen Surinamers Turken Allochtonen (tot.) Autochtonen
iemand maakt vervelende obscene gebaren 7 2 4 2 3 11
iemand dreigde u seksueel te benaderen 4 1 3 2 3 11
aangeraakt met ongewenste seksuele bedoelingen 5 2 4 1 3 10
iemand stond dicht bij met ongewenste seksuele bedoelingen 6 2 3 2 3 9
gedwongen tot seksuele handelingen 2 2 2 2 2 8
iemand kleede zich uit in uw bijzijn 2 2 1 0 1 5
verkracht 1 1 2 1 2 4
gevraagd iemand anders aan te raken 3 # 1 0 1 4
gedwongen zich te ontkleden 1 2 2 1 1 3
gedwongen te kijken naar de seksuele handelingen van een ander 1 0 1 1 1 3

 

Het aantal allochtonen dat zegt dat seksueel geweld binnen het gezin hen ooit is overkomen is klein. Wanneer we kijken naar de verschillende vormen van seksueel geweld dan valt op, dat alle voorvallen onder allochtonen veel minder vaak worden genoemd dan onder autochtonen. De sterkste verschillen vinden we bij Turken en Marokkanen, gevolgd door Surinamers en Antillianen en Arubanen.

30 procent van de autochtone vrouwen zegt slachtoffer te zijn van seksueel geweld binnen huiselijke kring, terwijl dit 8 procent is van de allochtonen vrouwen. Ook bij mannen zien we een groot verschil. Autochtone mannen geven vier keer zo vaak aan slachtoffer te zijn van seksueel geweld dan allochtonen mannen (resp. 13% en 3%).

Jonge allochtonen geven eerder toe slachtoffer geweest te zijn van seksueel geweld dan oudere allochtonen. Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande tabel.

 

Antillianen Marokkanen Surinamers Turken Alochtonen Autochtonen
Leeftijd Leeftijd Leeftijd Leeftijd Leeftijd Leeftijd
18-34 35-49 50+ 18-34 35-49 50+ 18-34 35-49 50+ 18-34 35-49 50+ 18-34 35-49 50+ Tot. 35-49 50+ 18-34 Tot.
seksueel 16 9 4 4 3 0 5 11 0 4 5 0 6 7 0 5 22 23 21 21

Uit de cijfers blijkt ook, dat de het taboe van seksueel geweld onder allochtonen onderling erg aanwezig is. Het percentage allochtonen, dat zegt iemand te kennen die met seksueel geweld te maken heeft gehad is duidelijk kleiner dan bij autochtonen. Het is dus duidelijk, dat er ook onderling weinig over dit onderwerp gesproken wordt. Dit wordt duidelijk in de onderstaande tabel.

 

Kent u één of meer personen, die …. (in procenten)
Antilianen Marokkanen Surinamers Turken Allochtonen Autochtonen
Te maken gehad met ongew. seks. aanraking 19 10 12 6 11 29
Bedreigd met ongewenste seksuele toenadering # # # # # 27
Gedwongen tot seksuele handelingen 16 9 12 5 10 23
Geconfronteerd met ontbloten geslachtsdelen 15 7 10 3 8 18
Gedwongen zijn tot geslachtsgemeenschap 16 9 14 4 10 17

 

Bron: Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland – Ministerie van Justitie